Društvo seniorjev Podravja

Društvo seniorjev Podravja se je v Zvezo društev inženirjev in tehnikov (ZDIT) Maribor včlanilo kot kolektivni član leta 2008. ZDIT Maribor se je med tem preimenovala v ZID Maribor. Iz tega je razvidno, da je delovanje našega društva v ZID časovno omejeno na zadnjih osem let.

Delovanje našega društva v ZID je osredotočeno predvsem na podporo aktivnostim, ki jih organizira in izvede ZID, in posameznim programom, ki jih organizira in izvede naše društvo ob logistični podpori ZID. »Skupaj smo močnejši« je vodilo, ki ga uporabljamo pri vseh programih.

Podpis listine

Podpis listine o sodelovanju treh predsednikov Društva seniorjev Podravja, Posavskega društva seniorjev in menedžerjev ter Goriške sekcije seniorjev

Naše društvo je od ustanovitve v letu 1996 in naprej občutilo potrebo po povezovanju s programsko sorodnimi društvi. Zato smo v začetku svojega samostojnega delovanja navezali stike, predvsem s Posavskim društvom seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov Krško, ki mu je takrat predsedoval Edo Komočar, in Društvom seniorjev severne Primorske pod predsedstvom Ivana Bašina. Da bi to spontano sodelovanje dobilo tudi formalen okvir, smo na pobudo seniorjev Posavja trije predsedniki 30. marca 2009, v Krškem, podpisali Listino o prijateljstvu in sodelovanju.

Tako je nastala tudi formalna obveza po koncipiranju vsebinskih izhodišč, s katerimi smo želeli poenotiti prizadevanja naših seniorskih organizacij. Prizadevanja smo usmerili predvsem v prenos znanja in bogatih delovnih izkušenj na mlade strokovnjake. Naši člani z bogatimi delovnimi izkušnjami bi jim lahko pomagali oziroma svetovali pri njihovih odločitvah. (Zbornik DSP, slika 1, stran 66).

Največ prizadevanj in aktivnosti je bilo čutiti pri seniorjih iz Posavja. Tukaj je prišlo tudi do največje konkretizacije sodelovanja. Na pobudo seniorjev iz Posavja in Društva seniorjev Podravja, sta se sestali dve delegaciji strokovnjakov iz področja energetike, da izmenjata svoja stališča glede razvoja energetike v bodoče. Žal pa na to temo ni bilo pravega nadaljevanja (Zbornik DSP, stran 88).

Za povezovanje društev v slovenskem prostoru, smo bili stalno pripravljeni na dialog. Moramo pa vedeti, da je prizadevanje nevladnih organizacij jalovo, če ni pomoči pri financiranju njihovih programov. Težko je govoriti o kakršnihkoli uspehih. Delo tako ostaja na plečih posameznih entuziastov in na upanju, ki umre zadnje. V programe dela smo v naslednjih letih kot posebno točko vedno vključevali sodelovanje z društvi seniorjev iz Posavja in Severne Primorske.

Zveza inženirskih društev večino svojih aktivnosti namenja izobraževanju in to na več nivojih. Gre predvsem za permanentno izobraževanje v obliki predavanj, ogledov proizvodnih obratov in ustanov ter razgovorov z znanimi Mariborčani. Vse navedene aktivnosti enkrat mesečno navadno organizira eno od društev, ki je član ZID. Naše društvo je bilo pri teh aktivnostih sorazmerno uspešno, organizirali smo kar nekaj kvalitetnih predavanj, ogledov in razgovorov s častnimi občani mesta Maribora.

Tako smo v aprilu 2010 organizirali razgovor z Rudijem Mogetom in nekaj let kasneje, novembra 2014, razgovor s prof. dr. Alojzijem Križmanom.

Druženje predstavnikov društva

Tinčeva bajta na Pohorju, julij 2012. Druženje predstavnikov Društva seniorjev Podravja in Podravskega gozdarskega društva – foto: DSP

Organizirali smo tudi več predavanj, v izvedbi članov našega društva, kot so:

 • Celovita ustvarjalnost mnogih, mag. Venceslav Pirc, marec 2008;
 • Stres-ubijalec ali spodbujevalec, Otmar Lajh, april 2008;
 • Razvoj novih izdelkov; dr. Bruno Stiglic, november 2008;
 • Digitalna fotografija; mag. Gerhard Angleitner, april 2009;
 • Osnove akupunkture in akupresure; mag. Venceslav Pirc, november 2010;
 • Čebele in čebelji pridelki; Ivan Pehant, december 2010;
 • Problematika zelenih površin v Mariboru, mag. Niko Stare, januar 2015.

Razen navedenih smo mnogo predavanj in ogledov organizirali in vzpostavili kontaktne osebe, v zadovoljstvo vseh članov ZID Maribor.

Kot posebno obliko izobraževanja predstavljamo strokovne ekskurzije, ki jih organiziramo dvakrat letno. Vsaka strokovna ekskurzija mora zadovoljiti kriterije, ki smo si jih na osnovi prakse sami zastavili – da je enodnevna, ciljno usmerjena in ne prenaporna. Navadno je usmerjena v ogled enega ali več kulturno zgodovinskih spomenikov in proizvodno obrtnih dejavnosti v obiskanem območju, lahko pa tudi srečanju s seniorji iz tega območja. Bistveno sestavino posamezne ekskurzije predstavlja druženje članstva. V druženje sodijo aktivnosti, ki delujejo spodbudno na izvajanje zastavljenega programa.

V nadaljevanju so našteta najpomembnejša območja, v katera so bile ciljno usmerjene naše ekskurzije, oziroma posamezni vodeni ogledi: obisk družbe Henkel Slovenija, Maribor – Meranovo pri Limbušu, Kmetijski kombinat Ptuj, Prekmurje – Hotel Lipa, Ljubljana – Pivovarna Union, Goriška Brda, Porabje – pri zamejskih Slovencih, Idrija – pri rudarjih, Most na Soči – pri seniorjih Severne Primorske, Primorska z Novo Gorico, Goričko v Prekmurju, Grad Grad, Krajinski park Goričko, Škocjanske jame in Kras, Dolenjsko in Bizeljsko, Krško in NEK, Novo mesto in KRKA, Družba MESSER Ruše, UKC Maribor – urgenca in onkologija, SV Kadetnica Maribor, Lutkovno gledališče Maribor in Minoriti.

Pri programu strokovnih ekskurzij in še posebej pri vodenih ogledih se je spontano oblikovalo sodelovanje s društvi članicami ZID Maribor. Na strokovne ekskurzije nas redno spremljajo člani Društva tekstilcev. S Podravskim gozdarskim društvom sodelujemo pri popularizaciji gozdov, prav tako pa tudi z Društvom živilcev, s katerim redno izmenjujemo informacije, da ne prihaja do podvajanja vsebin programov.

Da bi vsebinsko popestrili programe, smo v našem društvu v program dela pričeli vključevati, poleg ostalih nalog, tudi organizacijo piknikov in to vsaj dvakrat na leto, ter organizacijo prednovoletnih srečanj. Dobro obiskani pikniki so pokazatelj, da je članstvo s takšno obliko druženja zadovoljno. Razen piknikov pa organiziramo tudi skupinske oglede predstav vSNG Maribor, predvsem pa obiskujemo koncerte Totega BIG Banda.

V letu 2012 smo izdali ZBORNIK Društva seniorjev Podravja 1996-2011, v katerem je v posebni točki na strani 100 opisano sodelovanje z Zvezo inženirskih društev Maribor.

Člani društva so managerji in strokovnjaki različnih profilov, ki so praviloma starejši od 50 let in imajo vsaj višješolsko izobrazbo. Člani društva so lahko tudi pooblaščene osebe, kot zastopniki priznanih in uspešnih gospodarskih družb, ki jih v članstvo povabi upravni odbor društva.

Med temeljne naloge društva, ki jih zatem vsako leto v konkretnejši obliki prikažemo in sprejmemo kot program dela za tekoče leto, uvrščamo predvsem:

 • interesno povezovanje članstva in medsebojna izmenjava izkušenj;
 • prenos bogatih življenjskih in strokovnih izkušenj v delovna okolja, ki to želijo;
 • ljubiteljsko svetovanje pri razvojnih projektih na območju Podravja;
 • promocija Štajerske gospodarske zbornice Maribor;
 • sodelovanje članov društva s sorodnimi društvi v Sloveniji in drugod;
 • organizacija strokovnih predavanj, strokovnih ekskurzij in kulturnih dogodkov;
 • organizacija srečanj za člane društva in kadrovska krepitev članstva.

Vodstvo

Majda SEVŠEK, spec.
Predsednica društva

Majda SEVŠEK, spec.
Predsednica društva
Maja BRODNJAK
Tajnica društva

Maja BRODNJAK
Tajnica društva

Informacije

Transakcijski račun pri Novi KBM

Št.: 04515-0001249383

Matična številka

2178176

Davčna številka

35413549

Status

Nismo zavezanci plačila DDV