Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode

Pojav strele in prenapetosti spremlja življenje na Zemlji najverjetneje že od vsega začetka njenega obstoja. Ne glede na to, da se princip delovanja od samega začetka pa do danes ni spremenil to ne pomeni, da je podobno s poznavanjem tega pojava, ki kaže zelo stohastično in nepredvidljivo naravo. Ravno nasprotno od spoznanj Benjamina Franklina pa do danes je bilo mnogo narejenega in raziskanega v procesu posameznih faz atmosferskih razelektritev in tudi njihovih učinkov.

Več deset tisoč strel se vsako leto sproži na ozemlju Slovenije še več je teh, ki se meri v 1000 se vsaki trenutek sprosti na zemeljski površini. Prisotno je tudi zemeljsko magnetno polje z magnetno poljsko jakostjo od 20 do 50 A/m. Vsi tovrstni vplivi obstajajo že od nekdaj Spreminjajo se bolj ali manj naključno.

Močan tehnološki razvoj vsaki dan postavlja nove zahteve po modernizaciji tehnologij, to je posebno pomembno kjer nove mikroprocesorske aplikacije predstavljajo jedro posameznih poslovnih procesov. Vgrajeni sistemi vsebujejo tudi zelo natančne analogne tokokroge in operativne funkcije za hitre komunikacije.

Zaradi svoje strukturne posebnosti elektronskih sestavov so ti postali občutljivi na različne električne vplive, ki jih pogosto označujemo z motnjami ali šumi. Značilno zanje je, da so njihovi časi trajanja, odvisno od vzroka, lahko tudi nekaj nanosekund. V posredno okolico z elektronsko opremo pa se prenašajo prek prevodnosti, induktivnosti, kapacitivnosti in sevanja.

Do katere še znosne mejne vrednosti so motnje še sprejemljive v svojih deviacijah, z amplitudo in časom trajanja, je odvisno od posameznih standardov ali posebnega dogovora med snovalcem procesov in uporabniki.

V svetu se je pri proizvajalcih elektronskih sestavov uveljavila praksa, da morajo vse elektronske naprave, posamezne komponente in podsistemi zadovoljevati standardizacijska priporočila, s preskusi in meritvami pa mora biti potrjena njihova odpornost proti motilnim vplivom.

V strokovni praksi je na področju zaščite pred delovanjem strele zrasel popolnoma nov pogled na kompleksnost uspešne zaščite. V osnovi se je spremenil pogled na snovanje in izvedbo gradnje objektov. V preteklosti smo še v času projektiranja lahko ločeno, neodvisno drug od drugega, projektirali posamezne inštalacije (energija, informatika, varnost, vodovod, ogrevanje itd.), dandanes pa je vse te projekte treba koordinirati v skupni in enotno vodeni akciji pod okriljem zahtev elektromagnetne združljivosti (EMC). Ena sama samosvoja in nekoordinirana rešitev lahko poruši celoten koncept skupnega pristopa. Sistem zaščite pred delovanjem strele načeloma delimo na notranji del zaščite, kjer rešujemo probleme previsokih udarnih napetostnih vplivov na same naprave in na zunanji del zaščite, kjer prestrezamo strelo in skrbimo za odvajanje toka strele v zemljo. Dejansko pa sta oba dela zaščite pred strelo, notranja in zunanja zaščita, ki se lahko tudi medsebojno prepletata, le pomemben strukturni del elektromagnetne združljivosti.

Številna strokovna literatura društva SDGSS

Številna strokovna literatura društva SDGSS

Projektno dobra in koordinirana rešitev pa zahteva v času gradnje in vzdrževanja objekta prav tako dosleden nadzor, do potankosti poznavanje posameznih problemov delovalnega okolja in dosledno izvajanje zastavljenih rešitev. Ena sama napačna povezava lahko uniči ves koncept sistemske rešitve s poznejšimi velikimi materialnimi posledicami.

Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode v svojem imenu nosi dva bistvena vpliva, in sicer statično elektriko in zaščito pred delovanjem strele, že od svoje ustanovitve davnega leta 1967. S svojo dejavnostjo spremlja tovrstni tehnološki razvoj in prav zato sodelavci društva zaradi vse večjih potreb prakse pripravljajo aktualne novosti s področja te stroke za današnji čas.

Zgodovina društva

Prvi začetki delovanja društva so bili v letu 1940 in so bili posledica takratnih razmer, ki je zahtevalo razlago obstoječih predpisov in strelovodne sfere. Med vojno je delo večinoma zamrlo. Po vojni pa so razmere zahtevale ustanovitev posebnega telesa, ki bi dajalo navodila projektantom in izvajalcem in razlago mednarodnih predpisov in normativov. Posebej je bilo pomembno usklajevati tudi izvajanje del na terenu v skladu z zahtevami varstva pred strelo. Taka komisija je delovala neuradno vse do leta 1965, ko so glavni pobudniki Sušek, Barovič, Kafol in Kosmač na zahtevo projektantskih organizacij in obratovalne prakse, dejansko ustanovili društvo, ki je zavzelo vsebino strelo vodnih naprav, geoelektrike in statične elektrike. Vsi ti problemi so bili ob izgradnji in obratovanju takratnih objektov izrazito povezani, zaradi česar je tudi to delo nekako sodilo skupaj. Kot uradno ustanovljena organizacija je društvo takoj pričelo sodelovati na nivoju jugoslovanskih republik, se povezalo tudi z mednarodnimi enakovrstnimi organizacijami po vsej Evropi, izrazito dobre odnose pa je imelo predvsem s sosednjimi državami Avstrijo, Italijo in Madžarsko.

Spletna stran društva

Spletna stran društva

Društvo danes

Društvo aktivno sodeluje s TC 81 za standarde in TC 37 za prenapetostne odvodnike v slovenskem prostoru in s člani mednarodne organizacije IEC. Aktivno tudi sodeluje na mednarodnih posvetovanjih in s proizvajalci ustrezne strelovodne tehnologije in opreme, tako da kot društvo lahko nudi danemu času primerne strokovne nasvete in rešitve.

S pomočjo te dejavnosti smo izdelali tudi veliko gradiva, knjig in vodimo izobraževanje iz te dejavnosti. Našo nalogo vidimo predvsem v iniciativi pri vzgoji mladih kadrov, ki jih bomo v bodoče vključevali v mednarodne organizacije in tako poskrbeli, da bo tudi v Sloveniji zaščita pred strelo na nivoju atmosferskih razelektritev, zaščita pred statično elektriko in geoelektriko, postala tehnično enakovredna svetovnemu razvoju, in da bodo naše naprave lahko varno in nemoteno delovale, predvsem pa, kar je najpomembnejše, da bodo naši ljudje ustrezno zavarovani.

Vodstvo

Dejan Ogrizek, univ. dipl. inž. el.
tajnik Društva geoelektriko, statično elektriko in strelovode

Dejan Ogrizek, univ. dipl. inž. el.
tajnik Društva geoelektriko, statično elektriko in strelovode

Dejan Ogrizek, univ. dipl. inž. el.
tajnik Društva geoelektriko, statično elektriko in strelovode