Podravsko gozdarsko društvo Maribor

Marca 1946 je bilo ustanovljeno Društvo inženirjev in tehikov, s sedežem v Mariboru, pri katerem smo gozdarji in lesarji imeli svojo sekcijo, kar razumemo kot rojstvo današnjega društva. Podravsko gozdarsko društvo tako letos praznuje svojo 70–letnico.

Sedanje društvo je nastalo iz nekdanjega Društva inženirjev in tehnikov gozdarstva v Mariboru. Na začetku je društvo povezovalo »okrajne« gozdarje (okraj Maribor) od Murske Sobote do Slovenj Gradca, kasneje so se društva delila v podružnice in se vsa sčasoma osamosvojila, kar je še bolj popestrilo življenje gozdarskega ceha.

V Mariboru so se gozdarski strokovnjaki od Ormoža, Ptuja, Slovenske Bistrice, Oplotnice, Lenarta, Maribor, Ruš, Selnice, Lovrenca na Pohorju, Podvelke do Ribnice na Pohorju združevali v društvo, ki je povezovalo različnost njihovih gozdov, različnost načinov dela, različnost gozdarske tradicije pri delu in družabnem življenju, različne navade in običaje.

Nenehne spremembe organiziranosti gozdarstva v povojnem času so pošiljale gozdarje iz kraja v kraj, iz enega podjetja v drugo. Edina povezava in skupna stvar jim je bilo društvo in njegove dejavnosti predvsem pa srečanja, ki so kruh društvenega življenja.

Fotografija: mag. Jožef Mrakič

Gozdarska društva so na začetku povojnega delovanja opravljala vse dejavnosti, ki so se tikale gozdarstva (izobraževanja gozdnih delavcev in lastnikov, strokovni izpiti za gozdarski kader, odločanje o pomembnih gospodarskih vprašanjih, oblikovanje gozdnogospodarskih območij, snemanje strokovnih filmov, predavanja, strokovne ekskurzije, upravljanje mestnih gozdov, mednarodna izmenjava znanj, izdajanje brošur, knjig in ne nazadnje družabno življenje s gozdarskimi plesi).

Danes nam ostajajo le še moderno imenovani »projekti« Posebej smo ponosni na gozdne učne poti. Gozdarji smo bili pri trasiranju učnih poti pionirji.

Naše društvo je v zadnjih 30 letih vodilo več kot 100.000 učencev po GUP. Obširni in lepi gozdovi povsod po Štajerskem so tudi delo in darilo prejšnjih generacij odgovornih gozdarjev. Zato je tudi prihodnosti potrebna preteklost.

Fotografija: mag. Jožef Mrakič

Poglavitno je to, da je sedaj društvo odprto za vse vrste članov: gozdarske strokovnjake, ljubitelje gozda, lastnike gozdov in gospodarske družbe.

Društvo je v tem času seveda spremenilo nekaj statutov in zamenjalo se je članstvo toda njegov osnovni namen ostaja nespremenjen. To je skrb za gozdove in gozdarstvo, kot panogo, ki skrbi za zeleno zlato naše domovine.

Tudi sicer so gozdarska društva ena najstarejših na ozemlju Slovenije. 4. julija 1875 je bilo ustanovljeno »Kranjsko-primorsko gozdarsko društvo«. Ta datum se smatra kot začetek neprekinjenega delovanja gozdarskih društev na Slovenskem vse do danes.

Med najpomembnejšimi zaslugami starejših gozdarskih društev so bile njihove smernice za pogozdovanje Krasa.

To delo s posodobljenimi cilji skušamo nadaljevati tudi današnji rodovi gozdarjev, ki smo v Sloveniji iz štirinajstih območij povezani v »Zvezo gozdarskih društev«.

Osnovna naloga gozdarskega društva je bila in je oznanjati gozdarski evangelij. To pomeni:

 • da povsod poudarjamo večnamensko vlogo gozdov
 • da na Štajerskem, v Sloveniji in na Zemlji zaščitimo in ohranimo gozdove, ki so zibelka življenja ter tako na najboljši možni način nadaljujemo pogumno in ponosno delo več generacij slovenskih gozdarjev
 • da iščemo zaveznike doma in po svetu

Fotografija: mag. Jožef Mrakič


Fotografija: mag. Jožef Mrakič

Delovanje društva

Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nepridobitnih dejavnosti:

 • izobraževanje in izpopolnjevanje svojih članov s predavanji, seminarji, posvetovanji, prireditvami, ekskurzijami, študijskimi potovanji in drugimi oblikami izobraževanja
 • ustvarjanje in razvijanje pozitivnega odnosa do gozda v javnosti in med članstvom
 • skrb za popularizacijo gozdov in gozdarstva
 • vzpostavljanje stikov in sodelovanje z domačimi in mednarodnimi gozdarskimi in okoljevarstvenimi organizacijami
 • vzpostavljanje stikov, sodelovanje in razumevanje med različnimi gozdarskimi in negozdarskimi interesnimi skupinami
 • sodelovanje pri oblikovanju gozdarske politike in pravnih predpisov s področja gozdarstva
 • izdajanje strokovnih mnenj in prispevkov za člane društva
 • razvijanje družabne, kulturne in športne dejavnosti za svoje člane

In z izvajanjem naslednjih pridobitnih dejavnosti:

 • organiziranje strokovnih predavanj, posvetovanj in prireditev za širšo javnost
 • organiziranje in izvajanje gozdarskih in lovskih tečajev za širšo in organizirano javnost
 • organiziranje in izvajanje društvene založniške dejavnosti
 • organiziranje in prodajanje reklamnih artiklov
 • vodenje in izobraževanje širše javnosti po gozdnih učnih poteh
 • izdajanje strokovnih mnenj in prispevkov za širšo javnost
 • priprava in izvedba gozdarskih in ekoloških projektov

O delu društva v obdobju 2006 do 2016

To obdobje smo začeli z izdajo dolgo pričakovanega Zbornika društva. Z uresničitvijo več desetletne želje gozdarskih strokovnjakov je Zbornik postavil temelje našega nastanka in povzel delovanje od leta 1946 do leta 2006. Zbornik je naš največji projekt zadnjih let. Iz njega lahko prihodnje generacije gozdarjev gradijo »podatkovno bazo« za naslednji obračun z zgodovino.

Kaj pa danes?

Danes je pravi trenutek da povem, da si trenutno v društvu želimo in si tudi na več načinov
prizadevamo:

 • da bi se ljudje zavedali pomena gozdov za življenje
 • da bi MARIBOR DOBIL SPLAVARSKI SPOMENIK. Spomenik ljudem in dejavnosti, ki je 1000 let dajala pečat mestu in mu ga daje še danes
 • da bi mesta Maribor, Bistrica, Ptuj in Ormož uredile status svojim mestnim in primestnim gozdovom

Najpomembnejše dejavnosti društva v preteklem desetletju:

LETO 2006
 • 12. maja je bilo srečanje upokojencev v Rušah in Selnici
 • 16. maja smo imeli prijeten in zanimiv občni zbor v Tratah pri Mariču, na katerem nam je dr. Hriberšek predstavil pomen klasičnih jezikov v slovenski zgodovini
 • 26. in 27. maja smo v okviru Tedna gozdov zgledno organizirali, vodili in izpeljali 34. srečanje Pannonia na enotah Slovenska Bistrica in Ruše na temo: Gozdnogojitveni problemi in izzivi v nižinskih hrastovjih in gorskih smrekovjih
 • septembra smo izvajali in dokončali projekt TrUD (Trajnostno upravljanje z reko Dravo)
 • ekskurzija na Koroško, kjer nas je gostila tudi naša tajnica Mateja
 • 23. novembra je bila 3. seja IO in NO pri Leberju v Svečini, kjer smo izbrali tudi uredniški odbor za izdelavo Zbornika društva. To je tudi naša največja zadolžitev zadnjega dela prejšnjega leta in prve polovice letošnjega (osnutek naslovnice)
LETO 2007
 • Izdaja Zbornika in javna predstavitev v Rotovžu
 • ekskurzija v Toskano
 • srečanje upokojencev v Ormožu s praznovanjem jubilejev naših članov
 • obnova štirih tabel s Prošnjo gozda na Pohorju
LETO 2008
 • Mateja Cojzer predstavitev priročnika Slikovnega ključa za prepoznavanje izbranih vrst gozdnih praproti
 • mag. Jožef Mrakič se je z referatom o gozdarstvu udeležil Okrogle mize ob svetovnem dnevu Zemlje na temo Prihodnost Pohorja
 • strokovna ekskurzija Trentino in Južna Tirolska, Italija
LETO 2009
 • Organizacija Gozdarskega smučarskega prvenstva v Ribnici na Pohorju
 • skupna seja UO gozdarskih društev Južne Tirolske in Maribora, udeležba in prispevek v zborniku g. Štampar
 • organizacija Teniškega prvenstva gozdarjev, igrišča ŽTK Maribor
 • strokovna ekskurzija v Nazarje
 • obnova table s prošnjo gozda
 • sodelovanje na enodnevni učilnici v naravi ob tednu otroka, ki ga je izvedla Zveza prijateljev mladine MB (3 predavatelji)
LETO 2010
 • Volilni občni zbor s predavanjem (Leber, Podigrac), potopisna predstavitev Južne Amerike, Marko Sameja
 • udeležba na FORSTTAGUNG, Merano, Italija
 • udeležba na Jahreshaupttagung 2010 – Steiermärkischer Forsverein, Wildalpen
 • aktivnosti ob tednu gozdov, osrednja prireditev v Josipdolu
 • strokovna ekskurzija v Srbijo
 • sodelovanje na prireditvi Ambasado gostoljubja – Mariborske zgodbe od 13. do 18. stoletja
LETO 2011
 • Obisk naših članov na Južnem Tirolskem
 • organizacija srečanja Pannonia, območje KE Ptuj
 • redni občni zbor društva s predavanjem dr. Mateje Cojzer
 • obisk tirolskih gozdarjev
 • predavanje ZDIT, »Mestni gozdovi Maribora – bogastvo ali breme?«
 • ekskurzija na Dolenjsko
 • obnova Rozkine gozdne učne poti (nadaljevanje in zaključek), v sodelovanju zgobarskim društvom Lisička Maribor
LETO 2012
 • Strokovna ekskurzija na Tirolsko
 • udeležba na FORSTTAGUNG in Pannonia, Raiding, Burgenland
 • srečanje seniorjev Podravja s PGD na Tinčevi bajti
 • obnova in postavitev klopi na učni poti Piramida-Kalvarija. Obnova tabel na tej poti
LETO 2013
 • Smučarsko prvenstvo Alpe-Adria, Ribnica na Pohorju v organizaciji PGD
 • Teden gozdov: »Gozdovi na robu mesta«, Meranovo, ZID
 • strokovna ekskurzija na Velebit, Hrvaška
LETO 2014
 • Občni zbor s predavanjem o invazivnih tujerodnih vrstah (dr. Mateja Cojzer)
 • Teden gozdov: »Gozdovi na robu mesta« (voden ogled mestnega gozda na Piramidi)
 • strokovna ekskurzija na Pokljuko
 • otvoritev razstave ob 60-letnici gozdnogospodarskega načrtovanja v Univerzitetni knjižnici Maribor
LETO 2015
 • Dan zemlje s stojnico na Trgu Leona Štuklja – podaritev sadik hruške in lesnike;
 • Teden gozdov: »Gozdovi na robu mesta« (Limbuško nabrežje) v sodelovanju s Srednjo lesarsko šolo v Mariboru
 • strokovna ekskurzija v Makedonijo
 • postavitev internetne strani PGD
 • tabla Pajkov dom – prošnja gozda
 • Tabla Mašin žaga – žledolom
LETO 2016
 • 70. let društva
 • Teden gozdov: »Gozdovi na robu mesta«, Betnavski gozd
 • Pannonia 2016 v času med 2. in 3. junijem v organizaciji PGD
Izlet PGD na Južno Tirolsko 2019

Izlet PGD na Južno Tirolsko 2019


Izlet PGD na Južno Tirolsko 2019

Izlet PGD na Južno Tirolsko 2019

Vodstvo

Jožef Mrakič
predsednik PGD Maribor

predsednik PGD Maribor

Jožef Mrakič
predsednik PGD Maribor