Društvo geodetov severovzhodne Slovenije

O ustanovitvi mariborske podružnice geodetskega društva Republike Slovenije in kasnejših sestankih, niso vodili
posebnih zapisnikov. Ves začetni čas je bilo društvo tudi sestavni del Društva inženirjev in tehnikov DIT.

Izobraževanje na strokovnem srečanju Šentanel 2014

Izobraževanje na strokovnem srečanju Šentanel 2014

Društvo je že od ustanovitve 1955 delovalo kot strokovna in strokovno- politična organizacija geodetov v severovzhodnem delo Slovenije. Ves ta čas si je društvo prizadevalo spodbujati in povezovati pobude članstva in iskalo načine in možnosti za realizacijo teh pobud. Zato je društvo ves čas delovalo na širokem področju in povezovalo probleme stroke, izobraževanja in družabnega življenja članov, obenem pa iskalo organizacijske in druge pristope, v okviru katerih je bilo možno realizirati vsaj del pobud in želja svojih članov. Glavni centri kadra za izobraževanja so bile geodetske uprave po občinah.

V skladu s tem znanjem so razvijali pobude za uvedbo nove tehnologije, izdelke, evidence za svoje potrebe, za sorodne stroke in za širše družbene potrebe in tudi za nove organizacijske oblike. Večino teh pobud je zraslo nato v vseslovensko, včasih tudi v jugoslovansko in mednarodno prakso.

40. Geodetski dan, Grand hotel Primus, Ptuj 2011

40. Geodetski dan, Grand hotel Primus, Ptuj 2011

Med uspelimi pobudami na strokovnem področju je društvo uvrstilo zlasti naslednje akcije:

  • pristop k izdelavi TTN 1:5000 in 1:1000, s sofinanciranjem večjega števila uporabnikov, kar je kasneje preraslo v Slovensko akcijo kompleksne izdelave TTN v organizaciji Republiške geodetske uprave (RGU). Na tej osnovi je bila izdelana evidenca hišnih številk in prostorsko registrskih statističnih enot
  • uvedba tako imenovane »občinske kartografije«. Osnovna ideja je bila v tem, da občina za potrebe planiranja in upravljanja z zemljiščem potrebuje kartografski sistem. Ta organizacijski pristop je prerasel v slovenski model, seveda s sodelovanjem slovenskih geodetskih delovnih organizacij in RGU
  • sodelovanje pri vseh prizadevanjih v zvezi s spremembami in modernizacijo zemljiškega katastra
  • pobuda za kompleksen pristop h komasacijam v okviru Slovenije in njihov čim boljšo kompletno izvedbo
  • obmejno sodelovanje z Avstrijo in Madžarsko v okviru geodetske stroke. Z Avstrijo predvsem pobude za usklajevanje geodetskih podatkov in zavarovanje geodetskih tehničnih spomenikov (temeljnega reperja), z Madžarsko jezikovno usklajevanje toponimov v madžarskem jeziku. Zanimivo je, da je splošna hvaljena praksa maloobmejnega sodelovanja s sosedi zrasla iz lokalnih potreb povezave infrastrukture, zlasti cest, vodne mreže in obdelovanje zemlje. Pri tem so bili geodeti posebno v severovzhodni Sloveniji eni izmed prvih pionirjev
  • sodelovanje pri pripravi vseh predpisov geodetske službe s pripombami, predlogi in stališči
Geodeti na Triglavu 2010

Geodeti na Triglavu 2010

Že od začetka je društvo skrbelo za dopolnilno izobraževanje svojih članov. Občasni izobraževalni tečaji so prerasli v stalni sistem dela. Vsako leto je organiziralo strokovno izobraževalni tečaj, bodisi kot priprave za strokovne izpite ali kot specifično dopolnilno izobraževanje za posamezne strokovne teme. To je tudi vključevalo strokovne ekskurzije in oglede razvoja geodetske tehnologije v tujini, da bi preprečili strokovno zaostajanje. Po reorganizaciji geodetske službe na državno raven in privatno sfero je tudi izobraževanje (predvsem za strokovnjake z geodetsko izkaznico) prešlo na Geodetsko upravo RS in Geodetski inštitut, ki sedaj opravlja to našo funkcijo. Mi pa vseeno nismo pozabili na izročilo naših predhodnikov ter izvajamo vsaj dvakratno letno izobraževanje v sklopu občnega zbora in jesenskega strokovnega srečanja.

Ko pa je prišel projekt Stavbe, vrednotenje ter navsezadnje tudi nepremičninski davek, pa smo organizira v sklopu Zveze inženirskih društev Maribor, katere smo tudi člani, izobraževanje za širši krog ljudi. Prav tako se udeležujemo strokovnih ekskurzij v tujino, udeležili smo se avstrijskih geodetskih dni, nismo pa pozabili tudi na INTERGEO.

Udeleženci 7. Turnirja geodetov v Košarki, Ljutomer 2012

Udeleženci 7. Turnirja geodetov v Košarki, Ljutomer 2012

V letu 2016 pa imamo v planu obiskati tudi naše kolegi na Slovaškem. Kot vsa leta organiziramo, ko pridemo na vrsto, tudi Geodetski dan. Zadnji takšen je bil v Termah Ptuj, za nekatere neponovljivi.

Skrbimo tudi za našo rekreaciji in družabno življenje z druženjem na vsakoletnem občnem zboru. Poživili smo tudi delo planinske sekcije.

Pozabili pa nismo na športne aktivnosti. Košarki, ki je bila naša prepoznavnost in več let nepremagljivost, smo zadnja leta dodali še srečanja v bowlingu.

Društvo je sodelovalo tudi pri reorganizaciji državne uprave. Žal so bile mnoge pobude neuspešne. Sprejet je bil izrazito centraliziran model, ki je bil sicer v začetku koristen, ker je pospešil modernizacijo in unifikacijo zemljiškega katastra, vendar so bile posledice na drugih področjih škodljive. Problemi so se pokazali predvsem tam, kjer geodezija in kartografija nista dovolj donosni za privatni sektor, država pa se je umaknila z lokalnega področja. To se sedaj kaže predvsem v podhranjenosti strokovnjakov na geodetskih upravah, pa tudi privatni sektor se srečuje z viškom kadra in deficitom dela. Strokovnost je postala že rariteta (redkost). Večinoma se gre na hiperprodukcijo in najnižje cene.

V letu 2015 je društvo praznovalo 60 let svojega obstoja. Ob tej priložnosti je na svečani akademiji, ki je bila v viteški dvorani na Ptuju, podelilo priznanja članom za njihov dolgoletni prispevek k aktivnemu delovanju društva.

Območje delovanja Društva

Območje delovanja Društva


Mednarodni geodetski sejem INTERGEO 2014 Berlin

Mednarodni geodetski sejem INTERGEO 2014 Berlin


Prejemniki priznanj ob 60-letnici, Ptuj 2016

Prejemniki priznanj ob 60-letnici, Ptuj 2016

Vodstvo

Jože Dajnko, univ. dipl. inž. geod.
Jože Dajnko, univ. dipl. inž. geod.
predsednik Društva geodetov severovzhodne Slovenije

Jože Dajnko, univ. dipl. inž. geod.
predsednik Društva geodetov severovzhodne Slovenije

Jože Dajnko, univ. dipl. inž. geod.
predsednik Društva geodetov severovzhodne Slovenije